Hájek - uzeniny

BODUJTE S ŘEZNICTVÍM H+H, s.r.o.

Nakupte zboží minimálně za 300,- Kč v prodejnách Řeznictví H+H, s.r.o. a máte šanci vyhrát zajímavou cenu.

Termín soutěže
od 26.11.2018 do 12.12.2018

 

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE(dále jen jako „soutěž“)

Kdo je pořadatelem soutěže?

Pořadatelem soutěže je společnost Řeznictví H+H, s.r.o., se sídlem Hladké Životice, Hlavní 46, PSČ 742 47, IČO: 267 88 942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. C 26285 (dále jen jako „Řeznictví H+H“ nebo „pořadatel soutěže“).

Servisní podpora soutěže:

Novum Global, a.s. IČO: 14893126 se sídlem Praha 10, 28. pluku 483/11, PSČ 101 00 dále jen jako „Novum Global“).

Kdy a kde tato spotřebitelská soutěž probíhá?

Tato soutěž probíhá na všech podnikových prodejnách Řeznictví H+H. od 26. 11. 2018 do 12.12.2018.

Jak se zúčastnit této soutěže?

Za každý nákup v prodejnách Řeznictví H+H v minimální hodnotě 300,- Kč máte šanci vyhrát ceny od pořadatele soutěže. Každou vystavenou účtenku v této minimální hodnotě je nutné zaregistrovat v aplikaci MojeBody. O výhru se může přihlásit také nezletilá osoba v případě, že při převzetí výhry bude účasten i její zákonný zástupce.

Soutěže se může zúčastnit každý člen věrnostního systému MojeBody, který je volně ke stažení na IOS a Google Play.

Technické požadavky na operační systém:

 • Android – verze 5.0.0 a vyšší
 • iOS – verze 10.0.3 a vyšší

Registrace ve věrnostním systému je zdarma bez nutnosti zadávat osobní údaje.

Pravidla soutěže

Do slosování budou zahrnuty všechny nákupy uskutečněné v termínu soutěže na libovolné prodejně Řeznictví H+H, které byly zaregistrovány v mobilní aplikaci MojeBody a jejichž výše je minimálně 300,- Kč.

Každý zákazník tedy s vyšším počtem svých nákupů, které splňují kritéria soutěže, zvyšuje svou šanci na výhru.

Seznam poskytnutý do slosování obsahuje pro každý nákup splňující pravidla jeden záznam.

Každý záznam v seznamu obsahuje tyto atributy:

 • Pořadové číslo záznamu
 • ID zákazníka
 • Uživatelské jméno zákazníka v mobilní aplikaci
 • ID prodejny
 • Kód prodejny
 • ID nákupu
 • Hodnota nákupu
 • Datum a čas nákupu

Jaké jsou výherní ceny?

 • 10x tablet zn. Samsung
 • 10x Kufřík uzenin z produkce Řeznictví H+H

Jak probíhá losování soutěže?

Losování proběhne ve čtvrtek 13.12.2018 ve 14:00 hod. v sídle firmy Řeznictví H+H.

Novum Global zašle 13.12.2018 do 12:00 hod. seznam ve výše uvedeném datovém rozsahu pro slosování.

Vlastní způsob losování je plně v režii Řeznictví H+H. Bude vylosováno 20 výherních nákupů. Firmě Novum Global bude nejpozději do 13.12.2018 16:00 hod. předán seznam obsahující 20 záznamů o výhře. Zároveň bude vylosováno i 20 náhradních výherců („náhradníci“). Seznam „náhradníků“ není firmě Novum Global poslán – viz dále.

Záznam obsahuje:

 • Pořadí výhry
 • Předmět výhry
 • ID zákazníka
 • Id nákupu

Kontrolní identifikátor (např. Čtyřnakový v kombinaci číslic a písmen)

UPOZORŇUJEME, ŽE JINÝM ZPŮSOBEM NEBUDE VÝHERCE KONTAKTOVÁN!!!

Kontaktování výherce, popř. náhradníků

Vylosovaný výherce (popř. náhradník) bude kontaktován přes mobilní aplikaci MojeBody, a to formou zprávy přímo do této aplikace. Tato zpráva bude jednotlivým výhercům rozeslána nejpozději 14.12.2018 do 18:00 hod. Výherce zatelefonuje na uvedený kontaktní telefon, kde se prokáže znalostí číslo výhry a kontrolním kódem. V případě kladného ověření s ním již kontaktní osoba za Řeznictví H+H - paní Baranová dohodne předání způsob předání výhry. Pokud si všichni výherci vyzvednou výhry v uvedeném termínu, níže popsané v této kapitole se neuskuteční.

Pokud se někteří zákazníci o výhru ve stanovené lhůtě nepřihlásí, bude firmě Novum Global poskytnut výherní seznam „náhradníků“, který je omezen dle počtu nevyzvednutých odměn.

Příklad: Nebyly vyzvednuty 2 tablety a 4 dárkové kufříky. Seznam bude obsahovat pouze první 2 záznamy náhradních výherců tabletu a první 4 záznamy náhradních výherců kufříku.

Dne 17.12. do 10:00 hod. bude na Novum Global poslán seznam „náhradníků“, ve stejném rozsahu atributů jako seznam prvotních výherců.

Dne 17.12 do 18:00 hod. bude rozeslána případným „náhradníkům“ výherní zpráva, která se od původní liší pouze datem, do kterého je nutné se o výhru přihlásit. Namísto „16. 12. 2018“ bude ve zprávě uvedeno „19. 12. 2018“.

V případě, že se o výhru nepřihlásí všichni „náhradníci“ odměny propadají ve prospěch provozovatele.

Osobní údaje výherců nebudou uváděna na žádných propagačních materiálech Řeznictví H+H, ani na webových stránkách www.reznictvi-hh.cz z důvodu ochrany soukromí výherce.

Kdy a kde si lze výherní cenu vyzvednout?

Výhry budou předány po domluvě kontaktní osoby z Řeznictví H+H s výhercem do 21. 12. 2018 na výhercem vybrané prodejně v dohodnutý den a hodinu. V případě, že si výherce danou výhru v dohodnutém termínu nejpozději však do 21. 12. 2018 do 16:00 hodin nevyzvedne, ztrácí tímto výherce jakýkoli právní či jiný nárok na vyhranou cenu a tato cena propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Jak se této soutěže zúčastnit?

Je to jednoduché!!!

 1. Nakupte minimálně za 300,- Kč na kterékoliv prodejně Řeznictví H+H.
 2. Zaregistrujte svůj nákup v aplikace MOJEBODY, čímž se automaticky dostáváte do slosování. Počet účtenek s hodnotou nákupu nad 300,- Kč není omezen. Každý soutěžící si může zaregistrovat libovolný počet účtenek v minimální hodnotě 300,- Kč.
 3. Všem vylosovaným výhercům zašleme 14. 12. 2018 do aplikace MOJE BODY ZPRÁVU o Vaší výhře s přesnou informací jak dále postupovat.
 4. O výhru je nutno se přihlásit nejpozději do 16. 12. 2018 do 18:00 hod. Po tomto čase nebude možno již uplatnit výhru, a to ani právní cestou.
 5. Kontaktujte zástupce Řeznictví H+H na telefonním čísle uvedené ve ZPRÁVĚ a dohodněte si předání výhry na jedné z prodejen Řeznictví H+H.
 6. Vyzvedněte si výhru na dohodnuté prodejně a užijte si svou výhru.
 7. V případě, že se nejpozději do 16. 12. 2018 do 18:00 hod. nepřihlásí výherci o svou výhru, budou se losovat náhradníci, kteří se stejným, výše uvedeným způsobem o svou výhru musí přihlásit nejpozději 19. 12. 2018 do 18:00 hodin. Pokud se ani do tohoto termínu nepřihlásí všichni výherci, výhry propadají ve prospěch provozovatele soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů výherců a zveřejnění fotografií finálových výherců.

Přihlášením se k výhře dává výherce pořadateli v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2018 (GDPR), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném níže, případně v rozsahu dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži se svým souhlasem poskytne.

Tento souhlas výherce výslovně uděluje za účelem předání ceny v soutěži a dále pro marketingové účely pořadatele. Výherce rovněž souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a bydliště na webových stránkách pořadatele.

Výherci soutěže berou na vědomí, že v rámci předávání hlavních cen budou pořizovány fotografie, které budou poté za účelem propagace pořadatele umístěny na jeho webových stránkách, příp. na jiných propagačních materiálech pořadatele a také partnerů soutěže. Výherce soutěže tímto dává souhlas s pořizováním fotografií své osoby, jakož i s jejich zveřejněním způsobem a za účelem shora uvedeným.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 3 let od jeho poskytnutí. Výherce, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.

Ostatní ujednání

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího prodloužení, přerušení, odvolání či úpravy jejích Pravidel. Tyto pravidla spotřebitelské soutěže jsou rovněž umístěny na internetových stránkách pořadatele soutěže „www.reznictvi-hh.cz.“

Tato soutěž je určena pouze pro spotřebitele ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Z účasti v této spotřebitelské soutěže jsou vyloučení zaměstnanci pořadatele soutěže (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému).

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podobu jednotlivých cen při zachování jejich finanční hodnoty. Výherce bere na vědomí, že výhru nelze vyplatit v penězích. Na výhru neexistuje právní nárok. V případě zmeškání lhůty k přihlášení se o výhru nebo k vyzvednutí si výhry není pořadatel povinen cenu výherci předat.

Za úplná a konečná jsou považována pouze pravidla zveřejněná na webových stránkách pořadatele. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí.

V Hladkých Životicích dne 16. 11. 2018

Ing. Karel Pilčík
jednatel Řeznictví H+H

Copyright © 2013 Hájek - uzeniny | Created by Reklamní Agentura MK | Valid XHTML 1.0! .