Ochrana oznamovatelů

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost umožňuje podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti.

Společnost přijímá v souladu se Zákonem od zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 Zákona (resp. se o ní ucházel), nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
  3. porušuje Zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

 Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně. Příslušnou osobou pro přijímání oznámení dle Zákona je:

  • Provozně- personální vedoucí

V případě oznámení týkajících se této příslušné osoby povinnosti příslušné osoby vykonává:

  • Jednatel společnosti

Telefonní číslo pro podání oznámení (v pracovní dny od 8:00 do 15:00):
+420 602 492 381

Emailová adresa pro podání oznámení:
oznameni@reznictvi-hh.cz

Adresa pro podání písemných oznámení:
Ochrana oznamovatelů
Řeznictví H+H, s. r. o.
Hlavní 46
742 47  Hladké Životice

OBÁLKA MUSÍ BÝT OZNAČENA „NEOTEVÍRAT OZNÁMENÍ“ a jméno oznamovatele nesmí být nadepsáno na obálce. Při nesplnění podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle Zákona.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také do externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (§ 34a) lze oznámit Finančnímu analytickému úřadu na reditel@fau.mfcr.cz.